ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

รงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข  เป็นโรงเรียนเอกชน   ประเภทสามัญศึกษา  มาตรา  ๑๕ (๑)           

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( สช. )  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน                     เมื่อวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๓๐  ตามใบอนุญาตเลขที่  ๑/๒๕๓๐  เปิดสอนในระดับอนุบาล ๑  ถึง อนุบาล ๒  อนุญาตให้รับนักเรียนได้จำนวน  ๒๘  คน  จำนวนห้องเรียน  ๒  ห้อง   โดยมีผู้บริหารดังนี้

นางสาวฉวีวรรณ  ศุภสารัมภ์  เป็นผู้รับใบอนุญาต 

นางสาวประพรรณศรี  ศุภสารัมภ์   เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา เพียงระดับเดียว  และ

ในการจัดการศึกษาในระดับนี้  ก็ได้ประสบผลสำเร็จตามปรัชญา เป้าหมายและนโยบายของทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง  โรงเรียนจึงได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  ดังนี้

     ปี พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  เป็นอาคารคอนกรีเสริมเหล็ก ๑ ชั้น  

จำนวน  ๒  ห้องเรียน  อนุญาตให้รับนักเรียนได้  ๑๐๒  คน  ตามใบอนุญาตเลขที่  มค. ๑๑/๒๕๓๓  

     ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑ ชั้น  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  อนุญาตให้รับนักเรียนได้  ๒๐๗  คน  ตามใบอนุญาตเลขที่  มค. ๔๔/๒๕๓๗ 

ี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๑ ชั้น  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  อนุญาตให้รับนักเรียนได้  ๒๘๗  คน  ตามใบอนุญาตเลขที่ มค. ๖๓/๒๕๓๘

     ต่อมาโรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่า  การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับความศรัทธาและความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเห็นได้จากผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานมาเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  และทางโรงเรียนได้รับการเรียกร้องจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก   เพื่อให้ขยายการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอีก  ประกอบกับเจตนารมณ์ของทางโรงเรียน  ถือว่าการพัฒนาการศึกษา  คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     จากแรงบันดาลใจดังกล่าว   โรงเรียนจึงได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  ชั้น  ๖  ห้องเรียน  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ตามใบอนุญาตเลขที่ มค. ๔๖/๒๕๔๐  เพื่อขยายห้องเรียน  รวมจุนักเรียนได้  ๕๒๗  คน  และในปีการศึกษา  ๒๕๔๓ จึงได้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เพื่อเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา  และได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาได้    โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข  จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓  เป็นต้นมา

ในปีการศึกษา  ๒๕๔๕  โรงเรียนได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  เพื่อเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จำนวน  ๑  ห้อง  ตามใบอนุญาตเลขที่ มค.๒ ๒๔/๒๕๕๙  รวมจุนักเรียน  ๑,๐๐๗  คน   ในปีการศึกษา  ๒๕๔๘  โรงเรียนได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อใช้เป็นห้องเรียนจำนวน  ๑๔  ห้อง  ตามใบอนุญาตเลขที่ มค.๒/๒๕๔  รวมจุนักเรียน  ๑,๕๒๗  คน

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นห้องเรียน  จำนวน  ๑๐  ห้อง  ห้องพยาบาล  ๑  ห้อง  ห้องพักครู  และห้องประชุม  สร้างเสร็จ และได้รับอนุญาตเลขที่ มค.๒ ๐๑๒/๒๕๕๔  ขออนุญาตขยายความจุนักเรียนได้ ๑,๙๒๗  คน