ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่ประชาคมอาเซียนปรัชญา

เรียนดี    กิจกรรมเด่น   เน้นความประพฤติ